Хамали, хамалски услуги, фирма с 20 г. опит

Хамали, хамалски услуги, фирма с 20 г. опит

Category : хамали

Необходими са Ви хамали? Тогава се обърнете към Хамали София.

С 14005-85 определя общите технически изисквания към многократните универсални плоски, каса и стойкови палети. Другите палети могат да се конструират и изработват по същия БДС и конкретните за тях стандарти. Вашите хамали! Основните изисквания са: достатъчна якост на конструкцията, осигуряваща четирире-дово безстелажно стифиране в склад, едно или повече редово в ТСК (според ТМХ на товара и ТМП), вилично или комбинирано манипулиране. За целта се оразмеряват с отчитане на статичните и динамичните сили, възникващи при ТМП. Вашите хамали! Статичната сила-Ре , действаща върху товарната (горната) платформа (под) на самостоятелна (извън стиф) плоска палета е Рс – кпр(тп + mm)g, /V, където: кп ~ 1,1 е коефициентът, отчитащ възможното претоварване на палетата; тп, тт – масата съответно на палетата и товара върху нея, kg; g ~ земното ускорение (= 10 m/s2). При четириредово стифиране силата е Р = 4Р При
вилично манипулиране товарната платформа изпитва динамични натоварвания, които се отчитат с коефициента на динамичност кд (съгласно ISO/ГШ 8611 ,
Ад=1,25). Тогава общата сила е Вашите хамали!
Отговорни елементи при плоските палети са ъгловите трупчета, а при каса и
стойковите – стойките и краката. Качесвените хамалски услуги! Ако трупчетата са л броя, то всяко от тях ще е натоварено със сила на натиск Рнс = Рс /птр. Ако пт – 4, то Рпс = Рс.
Налягането върху едно трупче е рс— Рс jnm Fm , Pa, където Fm е площта на сечението на трупчето, cm2. Най-голямото динамично натоварване в ъгловите елементи се получава при падане на палетата върху тях от височина h (приема се А=7 л!) със сила mng. Качесвените хамалски услуги! Работата, извършена от тази сила, е А = mHgh, Ако е дължината на ръба на ъгловия елемент, който се удря, а широчината му Ь, то налягането при удара е р — blmng, Pa; съответствие с ТМХна товара и характеристиките на ТСК и ТРМ; Вашите хамали! Разглобяемите и сгъваемите лесно и безопасно да се привеждат в работно и неработно състояние, като в неработно габаритните им размери не трябва да се нарушават. Качесвените хамалски услуги! Трябва също така да позволяват в неработно състояние да се подреждат в пакет с височина равна на неразглобена палета, който да се манипулира с машини; при вилично манипулиране и внезапно спиране или завиване на 90° не трябва да се плъзгат по вилицата повече от 100 mm; краката не трябва да поврежват подовете на складовете, ТСК и долустоящите палети; затворените конструкции трябва да могат да се заключват и пломбират, а също да имат повърхнина за нанасяне на маркировка; коефициентът на тарата на плоските дървени палети да е до 0,045, на металните 0,08, а на каса-палетите 0,115. Параметрите и качеството на изработване на палетите се установява чрез оглед, измервания и изпитвания съгласно БДС 16326-85. По-нататък основно ще бъдат разгледани плоските, стойковите, каса-палетите и рол-палетите, които са най-разпространени.
2.Основни видове палети. Качесвените хамалски услуги!
Плоските палети имат най-голям дял в световния палетен парк. Прилагат
се за палетизиране на опаковани и неопаковани единични товари предимно с
правилна геометрична форма. Освен по общите, плоските палети се различават
още и по някои съществени за тях признаци. Качесвените хамалски услуги!
Вашите хамали!


Log out of this account

Leave a Reply

Call Now ButtonОбади се сега